Kommune:

Eneste virtuelle løsning med klinisk dokumentation

DigiCorpus udvikler digitale hjælpemidler, som øger kvalitet af træning i både træningssal og i borgers eget hjem, hvorved der opnås øget kvalitet og brug af personale resourcer.

For at leve op til høje kliniske standarder har DigiCorpus gennemført et pilotstudie i samarbejde med Københavns Universitet, som peger på at hjemmetræning med DigiCorpus Home Trainer, kan delvist erstatte holdtræning.

Dermed er perspektiverne for vores løsninger vidtrækkende. Erhvervsaktive borgere og patienter kan tilbydes fleksibel genoptræning, der øger muligheden for at kunne passe job.

Løsningerne optimerer rehabiliterings- og genoptræningsforløb og understøtter forebyggende træning for kronikere. Compliance og kvalitet i træning øges via de målrettede feedback systemer.

 

Målgrupper

- I forhold til at hjælpe borgere i kommunerne, dækker vores løsninger en bred målgruppe med mange forskellige diagnoser og behov for genoptræning. Eksempler:

Sundhedsloven § 140 - Borgere der tilbydes genoptræning efter ortopædkirurgiske indgreb - f.eks. knæ og hofte alloplastik eller menisk artroskopi
 
Serviceloven § 86 - Borgere med kroniske lidelser f.eks. KOL, Parkinsonisme samt hverdagsrehabilitering af f.eks. ældre medicinske borgere der via aktivitetstræning styrkes i forhold til udførelse af daglige gøremål.
 
Beskæftigelsesområdet - Borgere henvist af Jobcenter (Matchgruppe I & II) med henblik på styrkelse af almen sundhedstilstand og dermed arbejdsmarkedsparathed.

Kontakt os for at høre nærmere om erfaringer og for at få referencer og eksempler, der er relevante for jeres kommune.

 

Fordele

Fordel for borger  - Borger kan udføre øvelser i eget hjem samt i træningscenter eller aktivitetscenter med direkte feedback på skærmen – både under udførelse og efter udførelse øvelser. Det giver optimal selvmonitorering.

Fordel for medarbejder - Fagpersonale får redskaber der muliggør at patienter og borgere kan visiteres efter behov. Nogle borgere kan (og foretrækker) træning i eget hjem. Herved frigøres personalemæssige ressourcer, som kan anvendes til borgere med særlige behov.

Fordel for kommune og økonomisk effekt - Kommune og region kan opnå store økonomiske effekter. DigiCorpus løsninger forbedrer både kvalitet og kvantitet af træning. Samtidig kan behandlingstilbud målrettes borgeres behov og livssituation. Transportudgifter kan reduceres og behandlingsforløb kan forkortes, hvis borger/patient motiveres til at træne med anbefalet frekvens og øget kvalitet. Syge/dagpenge udbetalinger kan optimeres via kortere behandlingsforløb.

 

Kontakt os for udarbejdelse af Business Case

Vi hjælper med at udarbejde konkrete business cases til jeres kommune eller region. Det er muligt at arrangere afprøvning af vores løsninger og gennemgang af fordele. Venligst kontakt os på:

 

 

 

Fleksibel genoptræning

- Borgere og patienter i tyndt befolkede områder, hvor transport til og fra træningscenter kan være en udfordring, vil få mulighed for at træne korrekt i eget hjem ved hjælp af DigiCorpus feedback og selvmonitorering - og træningen monitoreres af fagpersonale.

 

Øjeblikkelig Feedback

Læs mere om vore løsninger, der er skræddersyede til at hjælpe kommuner opnå øget sundhed samt økonomiske fordele; Home Trainer, DashBoard og Center Trainer.

Vores systemer opdateres løbende med nye øvelser og nyheder. Det sker automatik via internettet.

Co-creation

Vi modtager kunders og brugeres input og sparring løbende på møder samt via Erfa-Grupper. Ansvar for udvikling og innovation er altid vores. Men vores kunders input indarbejdes løbende.

Sektor overgange

Understøttelse af overgange imellem primær og sekundær sektorer med henblik på mere sammenhængende og velkoordinerede forløb, kan opnås ved at dokumentere indsats via DigiCorpus løsninger, som registrerer patients/borgers træningsprogression og smerteniveau i forbindelse med genoptræningsforløbet.

Den rehabiliterende indsats kan styrkes yderligere, hvis DigiCorpus løsninger indarbejdes i både pre- og post-operative forløb i primærsektoren. 

Kontakt

  • Digicorpus ApS
  • Fruebjergvej 3
  • 2100 København Ø
  •  
  • Mail: cls@digicorpus.dk
  • Tel: +45 2260 0010
  •  
  • CVR: 34488894

Copyright © 2018 by DigiCorpus ApS